nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Statut

28.05.2013 Andrzej Kułakowski

W dniu 11 lutego 2009r zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W STALOWEJ WOLI.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działalności i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, a w szczególności:

kośćiuszko_pomnik_m Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom.
kośćiuszko_pomnik_m Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
kośćiuszko_pomnik_m Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
kośćiuszko_pomnik_m Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie. 
kośćiuszko_pomnik_m Szerzenie oświaty zdrowotnej, zdrowego stylu życia. 
kośćiuszko_pomnik_m Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi. 
kośćiuszko_pomnik_m Kształtowanie osobowości młodych ludzi. 
kośćiuszko_pomnik_m Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, włącznie z prowadzeniem wyższej uczelni, liceów i gimnazjów, oraz organizację szkoleń, konferencji i spotkań z udziałem środowisk biznesowych, politycznych, gospodarczych i naukowych. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży. 
kośćiuszko_pomnik_m Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz związkami wyznaniowymi. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi. 
kośćiuszko_pomnik_m Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich i rekrutacji, szkoleń i konferencji, marketingu. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozwijanie idei wolontariatu. 
kośćiuszko_pomnik_m Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwania własnych pasji życiowych oraz dróg własnego rozwoju. 
kośćiuszko_pomnik_m Krzewienie kultury fizycznej i sportu.
kośćiuszko_pomnik_m Propagowanie Idei Kościuszkowskiej, patriotycznych postaw. 
kośćiuszko_pomnik_m Współpraca ze Stowarzyszeniem i Fundacją Kościuszkowską. 
kośćiuszko_pomnik_m Współpraca z siłami zbrojnymi RP.
kośćiuszko_pomnik_m Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorstwami organizującymi szkolenia praktycznej nauki zawodu.
kośćiuszko_pomnik_m Promocja szkoły w środowisku.
kośćiuszko_pomnik_m Wspieranie rozwoju szkoły.
kośćiuszko_pomnik_m Propagowanie tradycji regionalnych, poczucia tożsamości oraz idei Małych Ojczyzn.

Szczegółowe zadanie i cele stowarzyszenia  zawiera Statut Stowarzyszenia.

 

******

statutstow_m

***Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest