nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Technik geodeta

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

TECHNIK GEODETA

geodeta survey equipment at asphalting works DSC_0175 DSC_0132 DSC_0150

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

W programie nauczania dla zawodu technik geodeta uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: geografię i matematykę, których nauka będzie się odbywać na poziomie rozszerzonym oraz historię i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający.

 

KWALIFIKACJE

 

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

Uczeń po zdaniu egzaminu będzie umiał:
• Wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz będzie opracowywał wyniki pomiarów.
• Sporządzić opracowanie kartograficzne.
• Wykonać prac związane z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych.
• Wykonać geodezyjne pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych  
 
BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i  gospodarką nieruchomościami  
Uczeń po zdaniu egzaminu będzie umiał:
• Zakładać, modernizować i aktualizować kataster nieruchomości.
• Wykonać prac geodezyjne związane z gospodarką nieruchomości.

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów, zakładanie i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości.

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Technik geodeta będzie przygotowany do zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych , wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu, wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów, wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów, wprowadzania i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów. Absolwenci technikum są przygotowani do pracy przy szeroko pojętym procesie wytwarzania map sytuacyjno wysokościowych począwszy od wykonania pomiaru aż do wyprodukowania mapy, dokonywania pomiarów kontrolnych oraz również wykonywaniu pomiarów powykonawczych (inwentaryzacyjnych), Absolwenci technikum geodezyjnego maja równie dużą wiedzę na temat wyceny nieruchomości, scalenia i podziału gruntów. Geodeci są potrzebni niemal przy każdej inwestycji budowlanej.

Absolwent, posiadając tytuł technika geodety, może znaleźć zatrudnienie w:

– firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),

– jednostkach administracji rządowej i samorządowej,

– prowadząc własną działalność na własny rachunek  realizując zlecenia dla firm i osób prywatnych,

– firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym, architekturą, wyceną nieruchomości.

 

STUDIA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

Politechnika Świętokrzyska: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki: geodezja i kartografia, inżynieria środowiska.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: geodezja i kartografia,  inżynieria środowiska.

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji: geodezja i kartografia, inżynieria środowiska.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Wydział Inżynierii Produkcji: geodezja i kartografia.

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji: geodezja i kartografia, budownictwo.

 

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest