nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kierunki kształcenia

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

technik urządzen i systemów energet DSC_0215 DSC_0007 bilde Renewable Energy

 

CHARAKTERYSTYKA

Absolwenta szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przygotowujemy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2) wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie biorą udział w licznych szkoleniach i wycieczkach przedmiotowych. Współpracujemy z uczelniami wyższymi w Krakowie i firmami.

Atutem są dwie pracownie zajęć praktycznych.

Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI.

KWALIFIKACJE

 

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności posługiwania się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Odpowiedni dobór urządzeń i sprzętu do montażu narzędzi i pozyskiwania oraz przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Sporządzanie kosztorysów dotyczących montażu urządzeń, kalkulacja kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Określanie wskaźników efektywności energetycznej, wyznaczanie miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Ocena jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności odczytywania wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, określanie parametrów pracy urządzeń energetyki odnawialnej. Rozpoznawanie nieprawidłowości  funkcjonowania i określanie wymagań dotyczących eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przestrzeganie procedur, określanie przyczyn i sposobów  usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energii odnawialnej.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy. Dobre perspektywy dla branży uzasadniają potrzebę kształcenia w zawodzie, tym bardziej, że specjaliści w tym sektorze należą do grupy poszukiwanych pracowników. Postęp technologiczny i coraz większa efektywność ekonomiczna systemów energetyki odnawialnej, a także względy ekologiczne wspierające promocję technologii energetyki odnawialnej dają dobre perspektywy pracy dla absolwentów szkół kształcących w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.

STUDIA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– kierunek Ekologiczne Źródła Energii

Wydział Energetyki i Paliw

– kierunek Energetyka

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

– kierunek Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Wydział Inżynierii Produkcji

Specjalność Odnawialne Źródła Energii i Ekoenergetyka na kierunku Technika Rolnicza i Leśna

 

Uniwersytet Rzeszowski

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy 

Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Specjalność: Energetyka Odnawialna i Elektroenergetyka Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest