nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

14.11.2018 Administrator

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Informacje o zawodzie

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód przyszłości, nowoczesny, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, dający wiele możliwości samorealizacji. Absolwenci tego kierunku zdobywają wartościowy, poszukiwany przez pracodawców zawód.

 

Informacje dodatkowe

 

NOWOŚĆ ! ? od roku szkolnego 2019/2020.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie może wykonywać czynności związane z:

 

 • szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej,

 • kosztorysowaniem robót wykończeniowych,

 • rozróżnianiem technologii wykonywania robót wykończeniowych i zastosowanych do nich materiałów budowlanych.

 

Zadania zawodowe to:

 

 • przygotowywanie dokumentacji technicznej,

 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie,

 • wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania oraz remontowania i modernizowania,

 • ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót wykończeniowych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn,

 • organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych,

 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych w tym także remontowych i modernizacyjnych.

 

Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wymagają posiadania uprawnień budowlanych. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych o ograniczonym zakresie dla wykonywania pracy na wybranych stanowiskach jest posiadanie dyplomu technika, odpowiedniej praktyki zawodowej i stażu zawodowego, określonych w przepisach prawa budowlanego, złożenie egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego i z umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w:

 

 • firmach budowlanych budujących budynki,

 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,

 • organach administracji państwowej i samorządowej,

 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,

 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami,

 • może także założyć własną firmę.

 

W tym zawodzie wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:

 

 • wykonawstwem robót wykończeniowych: podłogowych, tynkarskich, malarskich i tapeciarskich oraz okładzinowych,

 • organizowaniem robót wykończeniowych,

 • eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanym.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Szkoła posiada pracownie wyposażone w: stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i projektorem multimedialnym, z pakietem programów biurowych, oprogramowaniem umożliwiającym odtwarzanie plików audiowizualnych i tworzenie prostej grafiki oraz z oprogramowaniem do wykonywania obliczeń i rysunków technicznych.

 

Klasopracownie wyposażone są między innymi w:

 

 • karty katalogowe materiałów budowlanych,

 • modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów,

 • filmy instruktażowe dotyczące robót wykończeniowych,

 • sprzęt pomiarowy,

 • przykładowe dokumentacje projektowe.

 

W pracowniach przeznaczonych do zajęć praktycznych znajdują się:

 

 • stanowiska do wykonania montażu elementów w systemach suchej zabudowy, stanowiska malarskie i tapeciarskie oraz do wykonywania robót posadzkarskich i okładzinowych,

 • materiały, narzędzia i sprzęt do robót wykończeniowych.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest