nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Klauzula informacyjna RODO

24.05.2018 Elżbieta Zawisza

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO?

 

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

 

Kto przetwarza Twoje dane?

 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki, który mieści się przy ul. 1 ? go Sierpnia 26 w Stalowej Woli.

 

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

 1. Gdy musimy zrealizować obowiązek prawny wobec uczniów i rodziców (art. 6 ust. 1 lit c) RODO:

 2. przeprowadzić proces rekrutacji,

 3. prowadzić ewidencję uczniów,

 4. wydać świadectwa ukończenia nauki,

 5. przeprowadzić egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,

 6. prowadzić karty biblioteczne,

 7. prowadzić dziennik lekcyjny.

 8. Gdy dbamy o profilaktykę zdrowotną uczniów (opieka pielęgniarki szkolnej, opieka pedagogiczno – psychologiczna) ? art. 9 ust. 2 li. h) RODO.

 9. Gdy musimy zrealizować obowiązki i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).

 10. Gdy przygotowujemy umowę lub ją realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana ? dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

 

Jak długo dane są przechowywane?

 

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa – Instrukcja kancelaryjna i archiwalna lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres realizacji projektu.

Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii).

 

MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA.

 

MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO.

 

Więcej informacji o Twoich prawach, okresach przechowywania poszczególnych danych, sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych pozyskasz:

 1. u Inspektora ochrony danych osobowych, tel. 15 643 36 56, iodo@stalowowolski.pl, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15;

 2. u Dyrekcji szkoły, tel. 15 842 06 40, zs2stalowawola@pro.onet.pl, ZSP Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26

 3. na stronie internetowej szkoły, zsnr2.stalowa-wola.pl

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI I KOPII DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest