nivo slider image

Statut

28.05.2013 Andrzej Kułakowski

W dniu 11 lutego 2009r zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY KOŚCIUSZKOWSKIEJ W STALOWEJ WOLI.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działalności i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, a w szczególności:

kośćiuszko_pomnik_m Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom.
kośćiuszko_pomnik_m Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
kośćiuszko_pomnik_m Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
kośćiuszko_pomnik_m Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie. 
kośćiuszko_pomnik_m Szerzenie oświaty zdrowotnej, zdrowego stylu życia. 
kośćiuszko_pomnik_m Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi. 
kośćiuszko_pomnik_m Kształtowanie osobowości młodych ludzi. 
kośćiuszko_pomnik_m Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, włącznie z prowadzeniem wyższej uczelni, liceów i gimnazjów, oraz organizację szkoleń, konferencji i spotkań z udziałem środowisk biznesowych, politycznych, gospodarczych i naukowych. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży. 
kośćiuszko_pomnik_m Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz związkami wyznaniowymi. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi. 
kośćiuszko_pomnik_m Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich i rekrutacji, szkoleń i konferencji, marketingu. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży. 
kośćiuszko_pomnik_m Rozwijanie idei wolontariatu. 
kośćiuszko_pomnik_m Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwania własnych pasji życiowych oraz dróg własnego rozwoju. 
kośćiuszko_pomnik_m Krzewienie kultury fizycznej i sportu.
kośćiuszko_pomnik_m Propagowanie Idei Kościuszkowskiej, patriotycznych postaw. 
kośćiuszko_pomnik_m Współpraca ze Stowarzyszeniem i Fundacją Kościuszkowską. 
kośćiuszko_pomnik_m Współpraca z siłami zbrojnymi RP.
kośćiuszko_pomnik_m Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorstwami organizującymi szkolenia praktycznej nauki zawodu.
kośćiuszko_pomnik_m Promocja szkoły w środowisku.
kośćiuszko_pomnik_m Wspieranie rozwoju szkoły.
kośćiuszko_pomnik_m Propagowanie tradycji regionalnych, poczucia tożsamości oraz idei Małych Ojczyzn.

Szczegółowe zadanie i cele stowarzyszenia  zawiera Statut Stowarzyszenia.

 

******

statutstow_m

***Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest