nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich

19.05.2009 Administrator

W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenu powiatów, gmin współpracujących w tym projekcie przyznawane będą stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy:

 

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych albo rozpoczynają lub kontynuują nauką w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych w szkołach prowadzonych przez Partnerów i Lidera Projektu.

 

2) Posiadają stałe zameldowanie na wsi lub miastach do 5 tysięcy mieszkańców, lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości.

 

3) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504 zł.  oraz 583 zł., gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

4) Złożyli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie.

 

5) Posiadają niewięcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole (w roku szkolnym 2008/9, liczonej od 01.09.2008r. do 31. 03.2009r.)

 

6) Dochody wymienione w paragrafie 3 ust. 3 oblicza się za rok 2007, w sposób wskazany w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255 z póżn. zm.) z zastrzeńeniem, że w przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. 1993 Nr 94 poz. 431 z póżn. zm.).

 

Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z nauczycielami: Rafałem Sroczyńskim i Krzysztofem Momotem (gabinet wf).Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest